کد خبر: 44808

تاریخ انتشار: آبان ۱, ۱۳۹۸

سوره خاص خدا ؛ بانوی من چادرت را محکمتر بگیر/ یادداشت‌ به قلم مریم خالدی فر

سوره خاص خدا بانوی من چادرت رامحکمتربگیر. طوفانی وزیدن گرفته است که دراین شهر فقط گردوغبارش به مارسیده است.محکم تر بایست بانو، هدفش گوشه چادرتوست‌.دراین صحرای پرازگرگ درنده، دلت راکف دستت نگیر،سادگی اش رابه تماشای مردم شهرمگذار.کنج قفس سینه ات محبوسش کن ،که کسی جزمعبودت لیاقت گوشه نشینی اش راندارد.تیرنگاه های مسموم این شهرسمت تن […]

سوره خاص خدا

بانوی من چادرت رامحکمتربگیر.
طوفانی وزیدن گرفته است که دراین شهر فقط گردوغبارش به مارسیده است.محکم تر بایست بانو، هدفش گوشه چادرتوست‌.دراین صحرای پرازگرگ درنده، دلت راکف دستت نگیر،سادگی اش رابه تماشای مردم شهرمگذار.کنج قفس سینه ات محبوسش کن ،که کسی جزمعبودت لیاقت گوشه نشینی اش راندارد.تیرنگاه های مسموم این شهرسمت تن توست حتی گاهی بی آنکه بدانی..حیارا زینت قدمهایت کن‌،ارزشی نداردکه پیله اش رابه عرق حرام زاده های شهر واکنی..پروانگی ات راکنج خانه ات به تماشابگذارکه صحرای وحشی جایی برای پرواز پروانه زیبانیست.توانقدر لطیفی که حتی درکتابش ازتووجاومنزلتت ازحجابی که پاسدارحریم توست ، گفته.‌درهرگوشه این شهروقتی صدای پارس سگ های ولگرد رامیشنوی ، بی بها ازکنارشان بگذر.که این درندگان عمریست وفاداری راازیاد برده اند.محکم تربایست بانو ، آنجا که عفت تورابه سخره میگیرندوخوب میدانم چه اه حسرتی بردلشان نشسته است ان هنگام که تیرنگاهشان به تن پوش چادرت اصابت کرده ومیشکند.برای نگاه های مسموم مردان این شهرکه چندسالیست ژن غیرتشان معیوب ومغلوب شده است تنها استقامت من وتوست که پادزهرمیسازد.حالا که تمام فساد دنیارابه نام من و توزده اند،ومارابانی آن میدانند،حالا که برای بزک کردن من وتو رنگ ولعاب را ارزانتر کرده اند.حالاکه پروسه تنوع طلبی هاشان به سمتی است که من وتو محکومیم، حالا که عده ای ازماساده دلان ساده لوح را دس مایه بی ارزش نشان دادن عده دیگر میکنندومارابه بازی گرفته اند، حالا که دست گذاشته لند ردی نقطه عطف من وتو وعاطفه مان رابازیچه بازارشهوت پرستی وهوسرانی هاشان کرده اند، بیامن وتو محکم تر بایستیم پای تمام عقیده های تاریخ عزت زنان، وبه یاد اور که تاریخ ثبت کرده است که جهان به دلیل وجود یک زن آفریده شد،گاهی بخاطر یک زن تغییرکرده است وگاهی به دست یک زن علم گشته است.وگاهی اگر غفلتی هم کرده ایم مسیر این تاریخ راسالها به بیراهه برده ایم.پس من وتو بایدبه محکمی زن بودنم پایداربمانیم وهرجای راه اشتباه زندگی که هستیم دوباره برگردیم که مهربانترازخدایی که آفریننده من وتوست دراین کره خاکی نخواهیم یافت.درپذیرش بندگی اش تازمانی که نفس داریم باز است.پس بانوی خوبیها،مادر بی همتای سرزمینم،اسطوره وفا وپایداری وصبر،مایه دلگرمی وارامش فرزندان این مرزو بوم، زن باش ومردانه پای تمام هستی ات بمان.حتی اگر بارها بشکنی ، توکلت سمت خدایی باشد که به حکمتش تورا زن آفرید.

 

مریم خالدی فر

ارسال دیدگاه

اخبار استان