کد خبر: 45944

تاریخ انتشار: اسفند ۱۰, ۱۳۹۸

یادداشت ارسالی ؛ بهمن جشانی پور/ کلید واژهای به نام مردم / مردم، تمام افرادیک جامعه اند که هرگاه برمبنای تفکروایده واحدوخرد جمعی تصمیم بگیرند،قاطعانه «تغییر» بوجودمی آورند

یادداشت ارسالی / پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا/ کهگیلویه و بویراحمد  به نام ایزدیکتا  بهمن جشانی پور «بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش زیک گوهرند چو عضوی به درد آوردروزگار دگرعضوهارانماندقرار کلیدواژه ای به نام مَردُم!!! مردم، تمام افرادیک جامعه اند که هرگاه برمبنای تفکروایده واحدوخرد جمعی تصمیم بگیرند،قاطعانه «تغییر» بوجودمی آورند. مردم هروقت […]

یادداشت ارسالی / پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا/ کهگیلویه و بویراحمد 

به نام ایزدیکتا

 بهمن جشانی پور

«بنی آدم اعضای یک پیکرند
که درآفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آوردروزگار
دگرعضوهارانماندقرار

کلیدواژه ای به نام مَردُم!!!

مردم، تمام افرادیک جامعه اند که هرگاه برمبنای تفکروایده واحدوخرد جمعی تصمیم بگیرند،قاطعانه «تغییر» بوجودمی آورند.

مردم هروقت به قدرت قطره ها بایک هدف واحدایمان بیاورند دریاخواهندشد.

مردم هروقت به قدرتِ اتحادوانسجام پی ببرند،بازویی قدرتمندخواهند شدکه هرقدرتی را واژگون خواهندکرد.

مردم، درقران کریم زمانی که قدرت باهم بودن رامی فهمند، «یدواحده» یا «امت واحده»تعبیرمی شوند.

مردم ما باقدرت وحدت ویکدلی درسال۱۳۵۷انقلاب خودراباوجودمخالفت سرسختانه دشمنان خود،مقتدرانه به پیروزی رساندند.

مردم ماپس ازخلق انقلاب، هشت سال ازدستاوردهای انقلاب خوددربرابر خونخوارترین دشمنان خودایستادندوحماسه «دفاع مقدس» راخلق کردند.

مردم مابرای آنکه دشمن اتحادویکدلی راازآنها نگیرد،
دههاباربرای اثبات مردمسالاری دینی پای صندوقهای رای رفتندوزیباترین نمایش دموکراسی رابه رخ دنیای به ظاهردموکراتیک کشیدند.

مردم مابرای حفظ همدلی واتحاد هرگاه «ولی زمانشان» آنهارادرعرصه های سیاسی،اقتصادی، فرهنگی واجتما عی فراخواند باهمه توان خوددرتمام عرصه ها حضور یافتند. خون دادند،شهید شدند،قطع عضوشدند.زیرآوار ماندند،غرق شدند،حماسه آفریدند،درتمام صحنه هاباتمام بضاعتشان حضوریافتندوبه هیچ بدخواه ومعاندی باج ندادند.

مردم ما هرگاه ازناحیه دشمن احساس خطرکردند،درصفوفی فشرده حماسه هاخلق نمودندو پس ازوقایع سالهای وحدت ستیز ۹۸،۸۸،۷۷ باحضوروحدت بخش خود آن وقایع رامدیریت کردتا دشمنان خودرا راباحضورحداکثری بارها مأیوس وعصبانی کنند.

مردم مابادرک شرایط بد منطقه خاورمیانه که دشمنی به نام داعش همانندهیولایی بی رحم پنجه درگلوی آنان می فشرد، باالهام ازاین حدیث پیامبرآسمانیشان که: «هرکس فریاددادخواهی مسلمانی رابشنودوبه آن پاسخ ندهدمسلمان نیست»،بابه قربانگاه فرستادن اسماعیلهای خودنظیر «شهیدحججی» وسایرشهدای مقاومت وپاسخ به ندای ولی زمان خودحضرت امام خامنه ای، فتنه داعش رابافرماندهی فرماندهانی چون «حاج قاسم سلیمانی» ازسرکشورهای منطقه خاورمیانه کم نمود.

مردم ماپس از شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمانده ایستاده دربرابرپست ترین دشمنان انسانیت که به دست آمریکای سراسرظلم وبیدادوستم به شهادت رسید،چنان حماسه ای درتشییع وسپس حمایت از «انتقام سخت» او خلق کردند که به اذعان دوست ودشمن شکاف ونفوذدرصفوف این مردم محال است ووحدت این مردم فرجامی جزظهور «ایران مقتدر و ابر قدرت نوظهور» نخواهدداشت.

مردم ما که می دانستند دشمن برای به زانودرآوردن مقاومت واتحادویکدلی آنها آخرین تیرردرترکش خودرارهاخواهدکرد، خودرابرای مقاومت جانانه دربرابر «تحریم ظالمانه وفلج کننده»ی دشمنان خودآماده نمودندوبامقاومتی بی نظیروحفظ اتحاددرصفوف خود آخرین نقشه دشمن راهم به شکست کشاندند.
مردم ما دربرابر
مهمان ناخواسته ای به نام «کروناویروس» که شایدنقشه دیگری ازجانب دشمنان انسانیت باشدو سلامت جامعه رادرگیرخودنموده ،هم ازهیچ تلاش وکوششی برای رفع این معضل کوتاهی ننمودندواگرنشانه هایی ازموفقیت دربرابراین ویروس خطرناک به چشم می خوردحاصل مدیریت صحیح مردم وفداکاری کسانی است که خودراازمتن مردم ومتعلق به مردم می دانندوبه خواست خداومدیریت عامه مردم شاخص های سلامت به وضع مطلوب برخواهدگشت.

اما!!!اما!!!اما!!!
آنچه دراین چهل ویک سال ازعمربابرکت انقلاب که نتیجه استقامت بی بدیل مردم وبذل جان ومال آنهابرای حفظ این نظام ولایی والهی بود.وباعث شددرکناراین همه جانفشانیها،فداکاریهاواستقامت جانانه،
دلها راجریحه دار کند!جگرهاراخون کند!کاردبه استخوان فروکند! اشکهارامبدل به خون کندوکمرهارا بشکند وآه ازدلها ونهادهابرآورد،بحث خیانت به استقامت، پایداری،پایمردی وفداکاری این ملت است! بحث خیانت به آرمانهاودستاوردهای این ملت رنج کشیده است!.
درکنارپایداری این مردم، خائنین به این ملت،همراه وهمگام باشمنان این مردم مقاوم،
داراییهای آنان رابه یفما می برند، اختلاسهای کلان خائنان ودست درازی آنان به حقوق عامه وثروتهای عمومی برای آنان عادی شده است! رانتهای بی رحمانه وپلیدآنان دل هرانسان آگاه وبیداری را ریش ریش می نماید! تبعیض ها وسوء استفاده ازجایگاه و موقعیت ها بین آنان ومردم فاصله های نجومی انداخته است.!!حتکار اساسی ترین نیازهای مردم مقاوم ومتحد کارهای روزمره شان شده و گرانفروشی وخالی نمودن سفره های مردم عادت روزانه شان شده است. وسلطانهای سکه،فولاد و….یکی پس ازدیگری ظهوریافتندتاعرصه را برمردم تنگ نمایند وپابرگرده مردم نهندوازدوش آنان ناجوانمردانه به نوایی برسند. مساله به اینجاختم نشد وگویاآنان منتظر انتشارویروس خطرناک کرونابودندتابه اوخوشامدبگویندزیراوجهی مشترک بین خود وویروس مرگباریافته بودند؛تا بااحتکاربدیهی ترین نیازهای بهداشتی مردم یعنی ماسک و الکل و…. ازجان مردم انتقام بگیرند طوری که ماسک دویست تومنی راچهل هزارفروختندوالکل دوهزارتومنی راصدهزا تومن!!!! گویاآنان مامورشدندتاازمردم انتقامی سخت بگیرند!!امامردم چرابایدتاوان دهند؟جرم آنان چیست؟ آیاجزوفادارماندن پای انقلاب ونظام ودفاع ازکیان وسرزمین وعزت وشرف خودکاری کردند؟!!چرادرزمین دشمن بازی می کنید؟!چرابادشمن همدل وهم آواشده اید؟!! چرامی خواهیدباگرفتن جان مردم باویروس خطرناک شریک شوید؟!مگرشمازجنس این مردم نبودید؟! مگرشمااحساس مهرونوعدوستی رابه مسلخ بردیدونابودکردید.؟! اَینَ تَذهَبون؟!!به کجا می روید؟!!
یاداین حدیث مولایم امام حسین (ع)افتادم که درآخرین لحظات ظهرعاشوراخطاب به یزیدیان فرمود:«اگردین نداریدلااقل آزاده باشید.»
حالامامردم به شمامی گوییم اگرانسانیت رابه مسلخ می برید،اگردردنداریدو حس نوع دوستی درشماسالهاست نابودشده لااقل مرزدوستی ودشمنی خودرامشخص نمایید.
زالوصفتها!!مکیدن خون این مردم شایسته نیست وحق مردم این نیست.مردم مادروفاداری وجوانمردی وفداکاری دردنیابی نظیرند.یاداین جمله از رهبرعظیم ایران امام خمینی افتادم که درمقایسه مردم ایران بامردم عصرپیامبراسلام(ص) فرمودند: ‏من با جرأت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله- صلى الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على- صلوات الله و سلامه علیهما- مى باشند.
وجدانهای بیدارشماراآگاه خواهندکرد!! وجدانهای آگاه باید امربه معروف ونهی ازمنکرراپاس دارندوخوداربه خواب نزنند.امروزجامعه مابیش ازهرزمان دیگری نیازمندآگاهی وبیداری است.
کُلُكُم راع وكُلُكُم مَسئول.
والسلام.
پی نوشتها:
۱.قران کریم.
۲.صحیفه ی نور.مجموعه فرمایشات حضرت امام(ره)
۳.حماسه حسینی.اثرشهید مرتضی مطهری.

 

 

انتهای پیام /برزین آراسته

ارسال دیدگاه